Landscape view not supported, please use portrait view!

Opšti uslovi poslovanja

I OPŠTE ODREDBE

1.1 Opštim uslovima poslovanja privrednog društva “JD Properties and Consulting” d.o.o. Beograd-Stari Grad matični broj: 21647543, PIB: 112310492, koje je upisano u Registar posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti pod br. 730 Rešenjem Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija br. 46-00-434/2016-04 (u daljem tekstu: Posrednik) uređuju se međusobni odnosi Posrednika u prometu nepokretnosti i fizičkog ili pravnog lica, koji sa Posrednikom zaključuje Ugovor o posredovanju u cilju zaključenja određenog pravnog posla koji se tiče prometa ili zakupa nepokretnosti (u daljem tekstu: Nalogodavac).

II PONUDA NEPOKRETNOSTI

2.1 Ponuda nepokretnosti Posrednika zasniva se na podacima koje je Posrednik dobio od Nalogodavca ili neposrednim opažanjem prilikom pregleda nepokretnosti.

2.2 Nalogodavac pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću potpisom na ugovoru o posredovanju u prometu ili zakupu nepokretnosti garantuje da su podaci koje je dao Posredniku, a koji se odnose na predmetnu nepokretnost i stvarna prava na istoj, u potpunosti istiniti.

III UGOVOR O POSREDOVANJU

3.1 Posredovanje se vrši na osnovu Ugovora o posredovanju u prodaji, odnosno zakupu nepokretnosti (u daljem tekstu: Ugovor o posredovanju), zaključenog u pisanoj formi između Nalogodavca i Posrednika kojim ugovorom se uređuju njihova međusobna prava i obaveze.

IV OBAVEZE POSREDNIKA

4.1 POSREDNIK, kao Preduzeće specijalizovano za posredovanje u zakupu i prometu nepokretnosti, se obavezuje da sa pažnjom dobrog privrednika preduzeti sve potrebne radnje u cilju što efikasnijeg zakupa nepokretnosti koja je u vlasništvu NALOGODAVCA, pod uslovima koje je on postavio.

4.2. POSREDNIK se posebno obavezuje da u ime NALOGODAVCA:

 • nastojati da nađe i dovede u vezu s nalogodavcem lice radi zaključivanja posla koji je predmet ugovora o posredovanju i zakazuje prezentaciju predmetne nepokretnosti
 • dati nalogodavcu objektivno mišljenje o ceni nepokretnosti ili iznosu zakupnine nepokretnosti u skladu sa njenim karakteristikama, prilikama na tržištu, kao i drugim relevantnim okolnostima
 • učestvuje u pregovorima u ime NALOGODAVCA uz nastojanje da dođe do zaključenja posla
 • redovno obaveštava NALOGODAVCA o svim preduzetim aktivnostima koje su predmet ovog ugovora i u vezi su sa preuzetim obavezama koje iz njega proizilaze
 • kao poslovnu tajnu čuva sve podatke koji su mu povereni uz obavezu da trećim licima ne saopštava podatke koji su mu povereni, izuzev podataka potrebnih za obavljanje posredničkog posla, kao i u slučaju da bilo koji državni organ po službenom nalogu zatraži podatak od Posrednika
 • svu dokumentaciju koju je preuzeo od NALOGODAVCA čuva do završetka posla
 • pruža punu pravnu sigurnost u realizaciji Ugovora o zakupu
 • ima obavezu vođenja tačne i precizne evidencije zakupaca kojima prezentuje predmetnu nekretninu
 • nedvosmisleno utvrdi identitet potencijalnih zakupaca (kojima u cilju davanja pod zakup pokazuje predmetnu nepokretnost) i to uvidom u lične isprave (lična karta, putna isprava i drugo) te da od pomenutih dobije svojeručno potpisanu izjavu o gledanju stana na za to unapred pripremljenom evidencionom dokumentu
 • obezbeđuje potpunu diskreciju vodeći računa o maksimalnoj zaštiti NALOGODAVCA

V OBAVEZE NALOGODAVCA

5.1. NALOGODAVAC zaključenjem ovog Posredničkog ugovora poverava izdavanje svoje nepokretnosti POSREDNIKU i preuzima sledeće obaveze:

 • da POSREDNIKU prezentuje svu dokumentaciju kojom dokazuje svoje vlasništvo na predmetnoj nepokretnosti (projektna, tehnička, urbanistička, građevinska, pravna) kao i da fotokopije istih preda POSREDNIKU
 • da jasno i nedvosmisleno saopšti POSREDNIKU svoje uslove izdavanja/prodaje nepokretnosti
 • da omogući POSREDNIKU da u prisustvu NALOGODAVCA ili sa njegove strane ovlašćenog lica, licima zainteresovanim za eventualni zakup, predmetnu nepokretnost pokaže, kao i da sarađuje sa POSREDNIKOM na svakom drugom planu, a sve u cilju uspešne realizacije Ugovora o zakupu
 • obavestiti posrednika o svim promenama u vezi sa posredovanim poslom, a posebno o promenama u vezi sa pravima na nepokretnosti, rokovima i cenom, a sve u roku od tri dana od dana nastale promene
 • da ne menja uslove zakupa, (posebno ne cenu i rokove) ako su uslovi već predočeni potencijalnom zakupcu
 • NALOGODAVAC je saglasan da se predmetna nepokretnost fotografiše, a fotografije objave na posrednikovom sajtu www.jdproperties.rs i i ostalim portalima za oglašavanje sa kojima NALOGODAVAC ima saradnju.

VI MOGUĆNOST PRIJEMA KAPARE

6.1. Kada posreduje u davanju u zakup nepokretnosti, ukoliko Posredniku Nalogodavac tako izričito naloži, Posrednik može da u ime i za račun Nalogodavca primi kaparu od strane zainteresovanog zakupca kojom se predmetna nekretnina kapariše. Izričit nalog za prijem kapare Nalogodavac daje u telefonskom razgovoru koji se snima u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ili putem elektronske pošte ili saglasnost može biti data putem elektronske pošte. Prilikom uzimanja kapare Posrednik je dužan da u ime Nalogodavca –potpiše odgovarajući zapisnik o postignutom dogovoru o zakupu nepokretnosti sa zakupcem uz navođenje detalja dogovora sa kojima se Nalogodavac složio putem (snimljenog) telefonskog razgovora ili putem elekterosnke pošte.

VII EKSKLUZIVNO POSREDOVANJE

7.1 Nalogodavac se može obavezati izričitim ugovaranjem klauzule o ekskluzivnom posredovanju, da u ugovorenom roku neće angažovati drugog posrednika za posredovanje u vezi sa predmetnom nepokretnosti.

7.2 Ako za vreme važenja klauzule o ekskluzivnom posredovanju Nalogodavac zaključi pravni posao u vezi sa nepokretnošću iz člana 7.1., za koji je posredovao drugi posrednik, dužan je da Posredniku sa kojim je ugovorio ekskluzivno posredovanje na ime naknade štete plati iznos ugovorene posredničke naknade.

VIII PRAVO NA POSREDNIČKU NAKNADU

8.1 Posrednik stiče pravo na posredničku naknadu kada Nalogodavac zaključi Ugovor o zakupu ili zaključi Predugovor, odn. Ugovor (kada prethodno nije zaključen Predugovor) o prodaji predmetne nepokretnosti sa zakupcem ili kupcem sa kojim ga je Posrednik doveo u vezu.

8.2 Visina posredničkih provizija za obavljeno posredovanje prilikom kupoprodaje ili zakupa nepokretnosti naplaćuje se u skladu s Cenovnikom posredničkih provizija i dodatnih usluga koji je sastavni deo ovih Opštih uslova.

8.3 U slučaju da nakon isteka/raskida predmetnog Ugovora NALOGODAVAC zaključi ugovor sa licem koje je obezbedio i vezu sa istim ga doveo POSREDNIK tokom važenja predmetnog ugovora, POSREDNIK će imati pravo na posredničku proviziju u roku od tri meseca od dana prestanka ovog Ugovora.

8.4 U slučaju da NALOGODAVAC bez prisustva predstavnika POSREDNIKA i njegovog znanja, zaključi Ugovor sa licem koje mu je POSREDNIK doveo kao potencijalnog zakupca ili licima koja su bila sa njim na razgledanju, dužan je nadoknaditi POSREDNIKU posredničku proviziju u celosti. U skladu sa pomenutim, NALOGODAVAC preuzima na sebe obavezu da ukoliko zaključi predugovor ili ugovor o zakupu nepokretnosti kojaje predmet zakupa i ugovora o posredovanju mimo znanja i učešća POSREDNIKA o tome obavesti istog, te da mu u tom smislu u najkraćem roku ima dostaviti kopiju dokumenta o predmetnom pravnom poslu.

IX UGOVOR O POTPOSREDOVANJU

9.1 Posrednik može Ugovorom o potposredovanju preneti svoja prava i obaveze iz Ugovora o posredovanju, u celini ili delimično, na drugog posrednika, ako se Nalogodavac sa ovim izričito saglasio u osnovnom Ugovoru o posredovanju.

9.2 Ugovor o potposredovanju sadrži način i uslove prenosa prava i obaveza iz prethodnog stava, te isplate posredničke naknade i otkaza ugovora.

9.3 Posrednik je dužan da kopiju ugovora o potposredovanju preda Nalogodavcu u roku od tri dana od dana zaključenja tog ugovora.

X POVERLJIVOST I AUTORSKA PRAVA

10.1 Svi podaci i informacije iz Ugovora o posredovanju, kao i drugi podaci i informacije koji se tiču načina i uspešnosti izvršavanja ugovora, predstavljaju poslovnu tajnu.
10.2 Sve fotografije, video, 3D snimak tehnički crtež i tekstualni opis nepokretnosti, a koje sačini posrednik, isključiva su intelektualna svojina Posrednika, te Nalogodavac ili bilo koja treća lica nemaju prava da iste objavljuju, koristite, umnožavaju i stavljaju u promet bez prethodne pisane saglasnosti posrednika.

XI CENOVNIK POSREDNIČKIH PROVIZIJA I DODATNIH USLUGA

11.1 Posrednička provizija kod ugovora o posredovanju u prodaji nepokretnosti …………………………………………………………………………. minimalnih 2% uvećano za iznos PDV-a, a od ugovorene cene nepokretnosti (Posrednik jeste u sistemu PDV-a)

11.2 Posrednička provizija kod posredovanja u zakupu nepokretnosti………………………………………………… minimalno 50-100% 2% uvećano za iznos PDV-a, a od ugovorene cene nepokretnosti (Posrednik jeste u sistemu PDV-a)

11.3 Savetovanje i konslutacije u cilju što boljeg plasmana nepokretnosti na tržištu nekretnina ………………………….……12.000,00 dinara po radnom satu uvećano za PDV

11.4 U skladu sa Zakonom o posredovanju Posrednik može ugovoriti sa Nalogodavcem tačan iznos posredničke nadoknade za konkretan posao posredovanja ili ugovoriti popust na posredničku nadokandu i o tome sačiniti poseban Ugovor o posredovanju koji se zaključuje između Nalogodavca i Posrednika. Izmeniti uskladu sa nasim vazecim cenovnikom

XII ZAVRŠNE ODREDBE

13.1 Na odnose Posrednika i Nalogodavca koji nisu regulisani Opštim uslovima poslovanja, drugim opštim aktom Preduzeća Posrednika ili Ugovorom o posredovanju, primenjivaće se odredbe Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, Zakona o prometu nepokretnosti, Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, kao i drugih propisa Republike Srbije.